Typ Data Tytuł
Artykuł 09.10.2018 Zawiadomienie GDOŚ w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – budowa drogi ekspresowej S5 Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. 2018 poz.450 z póz. zm ) na realizację zadania publicznego pn. „Wieczór wspomnień” Szczegóły
Przetargi 02.10.2018 Zapytanie rynkowe o cenę na robotę budowlaną pn: „Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie” Szczegóły
Artykuł 30.09.2018 Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Szczegóły
Artykuł 28.09.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa kablowo-napowietrznej linii SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej oraz złącz kablowo pomiarowych na terenie działek 38-1, 38-2, 39-3 obręb Zbrachlin, gmina Pruszcz Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów – Przebudowa drogi wojewódzkiej Zbrachlin-Topolno-Borówno Szczegóły
Artykuł 27.09.2018 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – Przebudowa drogi woj. Zbrachlin-Topolno-Borówno Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa elektroenergetycznej linii kablowej na dz. nr 6/10, nr 47/5, nr 54/7 i nr 54/4 w Pruszczu Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Przebudowa odcinka drogi powiatowej Wudzyn-Pruszcz Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 Uwaga! Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu – warunkowa przydatność wody do spożycia – woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu Szczegóły