Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.12.2018 Obwieszczenie GDOŚ o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji RDOŚ w Bydgoszczy o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – budowa parku wiatrowego Pruszcz Szczegóły
Artykuł 11.12.2018 Podatki i opłaty oraz ulgi podatkowe 2019 Szczegóły
Przetargi 04.12.2018 Zapytanie rynkowe o cenę na robotę budowlaną pn: Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa kablowo-napowietrznej linii SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej oraz złącz kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 38/1, 38/2 i 39/3 w obrębie Zbrachlin, gmina Pruszcz Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa\przebudowa drogi gminnej nr 031105C relacji Gołuszyce-Bagniewko na odcinku ok. 200 m na terenie działek nr 60 i nr 66 w Bagniewie Szczegóły
Artykuł 26.11.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa\przebudowa drogi gminnej nr 031139C relacji Topolno-Cieleszyn na odcinku ok. 200 m na terenie działek nr 69 i nr 91/3 w Topolnie Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.11.2018 Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.965.000,00 zł na sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci kablowej nn oświetlenia boiska sportowego w Serocku Szczegóły
Artykuł 02.10.2018 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. 2018 poz.450 z póz. zm ) na realizację zadania publicznego pn. „Wieczór wspomnień” Szczegóły
Przetargi 02.10.2018 Zapytanie rynkowe o cenę na robotę budowlaną pn: „Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie” Szczegóły