Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Przetargi 14.02.2019 Wycinka drzew – rozeznanie rynku Szczegóły
Przetargi 11.02.2019 Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie Szczegóły
Artykuł 07.02.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp – budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, realizowana na terenie działek nr 48, nr 216/1 i nr 223/1 w miejscowości Pruszcz Szczegóły
Artykuł 04.02.2019 Informacja o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-Pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej) i terminie konsultacji społecznych Szczegóły
Artykuł 24.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego budowie szkolnego boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie oświetlenia dla potrzeb boiska na terenie działki nr 7 obręb Łowinek, gmina Pruszcz Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 6/cp/2013 o ulicp – „Przebudowa dróg gminnych” w zakresie odnoszącym się do drogi gminnej o statusie drogi wewnętrznej, realizowanej na działkach w obrębie Konstantowo nr 80, nr 54 i nr 79 i w obrębie Topolno na działce nr 21/1 w gminie Pruszcz oraz na wykonaniu niezbędnych robót budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją.” Szczegóły
Artykuł 21.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 5/cp/2013 o ulicp – „Przebudowa dróg gminnych”, która będzie realizowana na drodze gminnej nr 031141 C Cieleszyn – Konstantowo – Rudki, na działkach nr 69 i nr 71 w obrębie geodezyjnym Konstantowo gmina Pruszcz wraz z wykonaniem niezbędnych urządzeń budowlanych i technicznych związanych z tą inwestycją.” Szczegóły
Artykuł 16.01.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp – budowa i przebudowa drogi gminnej nr 031105C relacji: Gołuszyce – Bagniewko w celu poprawy dojazdu do świetlicy wiejskiej w Bagniewie oraz włączenia do drogi powiatowej nr 1284C relacji: Pruszcz – Gruczno, realizowana na terenie działek nr 60 i nr 66 w obrębie Bagniewo, gmina Pruszcz Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.01.2019 Plan zamówień publicznych na 2019 rok Szczegóły
Artykuł 09.01.2019 Kurenda – demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest Szczegóły