Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-10-19 08:40:19 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci kablowej nn oświetlenia boiska sportowego w Serocku Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp Szczegóły
2 2018-10-09 08:55:04 Zawiadomienie GDOŚ w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa drogi ekspresowej S5 Zawiadomienie GDOŚ w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa drogi ekspresowej S5 Szczegóły
3 2018-10-02 11:44:11 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. 2018 poz.450 z póz. zm ) na realizację zadania publicznego pn. „Wieczór wspomnień" Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tj. 2018 poz.450 z póz. zm )… Szczegóły
4 2018-10-02 11:40:04 Zapytanie rynkowe o cenę na robotę budowlaną pn: „Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie” Unieważnienie postępowania na budowę altany w Brzeźnie Zapytanie o cenę - altana Brzeźno Szczegóły
5 2018-09-30 18:28:45 Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Zarządzenie nr 523/2018 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 21.09.2018 r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3… Szczegóły
6 2018-09-28 10:18:39 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu licp - budowa kablowo-napowietrznej linii SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej oraz złącz kablowo pomiarowych na terenie działek 38-1, 38-2, 39-3 obręb Zbrachlin, gmina Pruszcz Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Szczegóły
7 2018-09-27 09:06:47 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów - Przebudowa drogi wojewódzkiej Zbrachlin-Topolno-Borówno Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów - Przebudowa drogi woj. Zbrachlin-Topolno-Borówno Szczegóły
8 2018-09-27 09:04:50 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Przebudowa drogi woj. Zbrachlin-Topolno-Borówno Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Przebudowa drogi woj. Zbrachlin-Topolno-Borówno Szczegóły
9 2018-09-18 15:50:15 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o wydaniu decyzji licp - budowa elektroenergetycznej linii kablowej na dz. nr 6/10, nr 47/5, nr 54/7 i nr 54/4 w Pruszczu Obwieszczenie o wydaniu decyzji licp - budowa elektroenergetycznej linii kablowej na dz. nr 6-10, nr 47-5, nr 54-7 i nr 54-4 w Pruszczu Szczegóły
10 2018-09-18 14:55:09 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa odcinka drogi powiatowej Wudzyn-Pruszcz Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa odcinka drogi powiatowej Wudzyn-Pruszcz Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
« 1 2 3 4 29 30 31 »