Zaproszenie na L Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 2018-08-20

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania L sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zmianami), § 32 ust. 3 i 4 oraz  § 31 ust. 2 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1572 ze zmianami) na dzień 24 sierpnia 2018 roku (piątek) godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu zwołuję L sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie L Sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Interpelacje i zapytania radnych;
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz
z wykonania uchwał Rady Gminy;
8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy
w okresie między sesjami;
10. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w sprawie oceny stanu bezpieczeństwa p-pożarowego;
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Pruszcz w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pruszcz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia miejsc publicznych, w których dopuszcza się możliwość spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pruszcz;
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pruszcz;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego;
17. Podjęcie uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2025;
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018;
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017 – 2023;
21.Wolne wnioski i informacje;
22.Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Przemysław Sznajdrowski

Informacje

Rejestr zmian