Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia  2017-12 -12

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania XLII sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz  § 31 i § 32 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1572 ze zm.) na dzień 20 grudnia 2017 roku (środa) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu  zwołuję XLII sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XLII sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad  poprzedniej sesji;
5. Interpelacje i zapytania radnych;
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał  Rady Gminy;
8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami;
10. Podsumowanie pracy Rady Gminy Pruszcz w roku 2017:
a) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wiceprzewodniczących z pracy Rady w roku 2017;
b) Informacja Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy dot. realizacji planów pracy w roku 2017;
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2018;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2018;
13. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruszcz;
14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2024;
15. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Pruszcz na 2018 rok;
16. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Pruszcz na 2018 rok;
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok;
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia na rok 2018 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii;
19. Sprawozdanie Komisji Mieszkaniowej z pracy w roku 2017;
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pruszcz w 2018 roku;
21. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
22. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Pruszcz, na których zamieszkują mieszkańcy;
23. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023;
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017;
25. Wolne wnioski i informacje;
26. Zakończenie.

Informacje

Rejestr zmian