Zaproszenie na XXXIX Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 2017-09-13

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania XXXIX sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz  § 31 i § 32 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r.  poz. 1572 ze zm.) na dzień 22 września 2017 roku (piątek) o godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad  poprzedniej sesji;
5. Interpelacje i zapytania radnych;
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami;
10. Sprawozdanie kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności Ośrodka za 2016r;
11. Informacja z działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego;
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2023;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017;
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie rodzajów świadczeń na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania;
16. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Pruszcz prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe;
17. Wolne wnioski i informacje;
18. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Przemysław Sznajdrowski

Informacje

Rejestr zmian