Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 2017-06-20

Mieszkańcy Gminy Pruszcz

Dot. zwołania XXXVII sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz  § 31 i § 32 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1572 ze zm.) na dzień 30 czerwca 2017 roku (piątek) o godz. 12.00 w sali  posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XXXVII Sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad  poprzedniej sesji;
5. Interpelacje i zapytania radnych;
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami;
10. Informacja dot. organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w czasie tegorocznych wakacji;
11. Informacja Komisji Rolno-Przemysłowej dot. tegorocznych dożynek;
12. Podjęcie  uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pruszcz dotyczących opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pruszcz na lata 2017 – 2023”;
13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości w miejscowości Małociechowo;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017;
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania dotacji celowej w 2017 r. dla Gminnej Spółki Wodnej w Pruszczu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki dzieciom uczęszczającym do szkół i przedszkoli, dla których  organem prowadzącym jest gmina Pruszcz;
17. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia do realizacji projektu „ŁĄCZY NAS NAUKA – program rozwoju kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży z gminy Pruszcz” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2010”;
18. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia gminie realizacji zadania dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;
19. Wolne wnioski i informacje;
20. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Przemysław Sznajdrowski

Informacje

Rejestr zmian